tel. 085 060 08 62
Offerte binnen 12 uur

Veldhuizen

Natuurinclusief ondernemen

Op een duurzame manier omgaan met de omgeving is belangrijk voor Veldhuizen. Elke zomer huisvest Veldhuizen verschillende bijenvolken. De bijen hebben ieder jaar de belangrijke taak om alle bomen en platen te bestuiven rond Veldhuizen.

In 2020 zijn er 250 extra bomen geplant. De keuze aan bomen is in samenwerking gedaan met een imker en ecoloog. Zodat er een goede keuze is gemaakt in het soort bomen wat is geplaatst. 

Van militair terrein naar het groenste bedrijvenpark!

Defensie had de deur van het complex al tien jaar achter zich dichtgetrokken toen het mobilisatiecomplex Veldhuizen in de verkoop ging. ,,Het complex raakte helemaal overwoekerd, de natuur had er weer bezit van genomen. Je zag er van alles opkomen, flora en fauna.’ Daarna is het voormalig militaire terrein opgeschoond en ‘zwaar uitgedund’. Dat had  een positief effect. ,,Je kreeg een meer open loofbos, er kwam meer licht doorheen en er ontstond ruimte voor ondergroei, een kuidenlaag, ruimte voor jonge eiken en berken, bessen en allerlei dieren en diertjes.’’ Meest bijzonder zijn de rode bosmier en kamsalamander. Samengevat: Het kan een voorbeeld zijn voor andere bedrijventerreinen.’’ 

van groot tot klein

Reeën

Reeen veldhuizen

Op Veldhuizen wonen al sinds jaar en dag een aantal reeën. Samen met onze jachtopziener zorgen we ervoor dat de reeën een fijne leefomgeving hebben op Veldhuizen. 

groot insectenhotel veldhuizen

 Insecten maken een belangrijk onderdeel uit van de ecologische kringloop, ook op een bedrijvenpark! Insecten zorgen voor een belangrijk biologisch evenwicht. Denk onder meer aan de bestuiving van diverse planten. Ook zijn insecten een belangrijk deel van het voedsel van de vogels.

Er zijn verschillende egelvilla’s geplaatst op Veldhuizen. Alle huisjes zijn gemaakt door een lokale meubelmaker. Nest- en schuilplaatsen zijn zeer belangrijk voor egels. Zij gebruiken deze plekken om in te slapen, te overwinteren en soms zelfs om jongen in te werpen.

Egel huisje veldhuizen

Klaar voor de toekomst

55 bedrijven op groene energie

Door het plaatsen van 420 zonnepanelen worden alle bedrijven op Veldhuizen voorzien in hun elektriciteitsbehoefte. De zonnepanelen reduceren de jaarlijkse CO2-reductie met circa 55 ton. Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk van bedrijvenpark Veldhuizen.

ruimte voor dieren

Ooievaarsnest

Een ooievaarsnest mag natuurlijk niet ontbreken op Veldhuizen!

Video afspelen

volop nestkastjes

Koolmees

koolmees kastje veldhuizen

Begin 2020 zijn er op Veldhuizen 50 nestkasten geplaatst voor de koolmees. De koolmees is namelijk een grote liefhebber van de eiken processie rups en eet hem tijdens verschillende fasen van zijn levenscyclus.

Vooral in de periode dat de koolmezen hun jongen verzorgen, kan het aantal rupsen die een koolmees eet redelijk oplopen. Een koolmezenjong eet gemiddeld namelijk zo’n 400 rupsen per week!

koolmees met rups

Vijver

In 2018 was het erg droog en stond de vijver droog. We hebben toen besloten dat dit het perfecte moment was om de vijver op Veldhuizen te laten uitdiepen en vergroten. De vijver is daardoor beter in staat water vast te houden, en zal in de toekomst niet meer droog komen te staan. Ook is de helling van de vijver flauwer gemaakt om de dieren een makkelijkere toegang tot de vijver te bieden.

De torenvalk neemt als broedvogel en als overwinteraar vanaf 1990 gestaag in aantal af. Daarom is de soort in 2017 op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels terechtgekomen. Veldhuizen bleek naar onderzoek een geschikte plek om een verblijf te plaatsen.

torenvalk verblijf

Ze bouwen zelf geen nest, maar kiezen vaak een oud kraaiennest als nestplaats. Ook gebruiken ze graag nestkasten waar ze zicht hebben op een open ruimte waar ze kunnen speuren naar voedsel.

Falco tinnunculus

Torenvalk