Tel. 085 060 08 62
Direct een offerte per mail
info@mobveldhuizen.nl

Inkoopvoorwaarden

Om onze samenwerking soepel en transparant te laten verlopen, hebben wij onze algemene inkoopvoorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten waarbij ZESRUIT B.V. goederen en/of diensten inkoopt of opdrachten verstrekt aan haar leveranciers en dienstverleners.

Deze inkoopvoorwaarden zijn erop gericht om onze belangen te beschermen en een duidelijke basis te scheppen voor een succesvolle samenwerking. Wij verzoeken u vriendelijk om deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen.

Definities en Begrippen

 • Koper/Opdrachtgever: Zesruit BV, hierna te noemen “Koper” of “Opdrachtgever”.
 • Leverancier/Dienstverlener: De partij die de goederen levert of diensten verleent aan de Koper/Opdrachtgever.
 • Goederen: Alle fysieke producten die door de Leverancier aan de Koper worden geleverd.
 • Diensten: Alle niet-fysieke prestaties die door de Dienstverlener aan de Opdrachtgever worden verleend.
 • Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen de Koper/Opdrachtgever en de Leverancier/Dienstverlener met betrekking tot de aankoop van Goederen of verlening van Diensten.

 

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze inkoop- en opdrachtvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, en overeenkomsten waarbij de Koper/Opdrachtgever Goederen en/of Diensten inkoopt of opdrachten verstrekt.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. Bestellingen en Opdrachten

2.1 Bestellingen en opdrachten door de Koper/Opdrachtgever dienen schriftelijk te worden bevestigd door de Leverancier/Dienstverlener.

2.2 Wijzigingen in bestellingen en opdrachten zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 1. Prijzen en Betaling

3.1 Alle prijzen zijn vast en inclusief alle kosten zoals verpakking, transport, verzekering en eventuele belastingen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling geschiedt binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur, mits de Goederen of Diensten conform de overeenkomst zijn geleverd.

 1. Levering van Goederen en Diensten

4.1 Levering van Goederen dient plaats te vinden op de overeengekomen datum en plaats.

4.2 De uitvoering van Diensten dient te geschieden binnen de afgesproken tijdsperiode en volgens de overeengekomen specificaties.

4.3 De Leverancier/Dienstverlener dient de Koper/Opdrachtgever onmiddellijk te informeren over enige vertraging in de levering of uitvoering.

4.4 Bij te late levering of uitvoering is de Leverancier/Dienstverlener een boete verschuldigd van 1% van de totale orderwaarde per dag, met een maximum van 20% van de totale orderwaarde.

 1. Kwaliteit en Inspectie

5.1 De geleverde Goederen en Diensten dienen te voldoen aan de specificaties en eisen zoals vastgelegd in de overeenkomst.

5.2 De Koper/Opdrachtgever heeft het recht de Goederen en Diensten te inspecteren en binnen 30 dagen na levering of uitvoering eventuele gebreken te melden.

 1. Garantie en Aansprakelijkheid

6.1 De Leverancier/Dienstverlener garandeert dat de Goederen en Diensten vrij zijn van gebreken gedurende een periode van minimaal 24 maanden na levering of uitvoering.

6.2 De Leverancier/Dienstverlener is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade veroorzaakt door gebrekkige Goederen of Diensten.

 1. Eigendom en Risico

7.1 Het eigendom van de Goederen gaat over op de Koper na levering en acceptatie.

7.2 Het risico van verlies of beschadiging van de Goederen blijft bij de Leverancier totdat de Koper de Goederen heeft geaccepteerd.

 1. Verpakkingen en Verzending

8.1 De Leverancier is verantwoordelijk voor deugdelijk verpakte Goederen die geschikt zijn voor transport.

8.2 Verzendkosten zijn voor rekening van de Leverancier, tenzij anders overeengekomen.

 1. Overmacht

9.1 In geval van overmacht worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort.

9.2 Indien de overmacht langer dan 30 dagen duurt, heeft de Koper/Opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen zonder dat de Koper/Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is.

 1. Geheimhouding

10.1 De Leverancier/Dienstverlener is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst heeft verkregen.

 1. Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Goederen of Diensten blijven bij de Koper/Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 1. Beëindiging van de Overeenkomst

12.1 De Koper/Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Leverancier/Dienstverlener toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

 1. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

13.1 Op deze inkoop- en opdrachtvoorwaarden en alle overeenkomsten tussen Koper/Opdrachtgever en Leverancier/Dienstverlener is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Koper/Opdrachtgever is gevestigd.

 1. Diversen

14.1 Wijzigingen in deze inkoop- en opdrachtvoorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

14.2 De Leverancier/Dienstverlener kan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper/Opdrachtgever.

14.3 Indien een bepaling van deze inkoop- en opdrachtvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 1. Onderhoud en Reparaties

15.1 De Leverancier garandeert dat alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en conform de geldende wettelijke normen en voorschriften.

15.2 De Leverancier dient bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden gebruik te maken van materialen van hoge kwaliteit die voldoen aan de overeengekomen specificaties.

 1. Garantie op Onderhoudswerkzaamheden

16.1 De Leverancier biedt een garantieperiode van minimaal 12 maanden op alle uitgevoerde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Indien binnen deze periode gebreken optreden, zal de Leverancier deze zonder extra kosten verhelpen.

16.2 Indien de werkzaamheden niet conform de overeenkomst zijn uitgevoerd, heeft de Koper/Opdrachtgever het recht de werkzaamheden door een derde partij te laten uitvoeren op kosten van de Leverancier.

 1. Veiligheid en Milieu

17.1 De Leverancier is verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante veiligheids- en milieuwetgevingen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

17.2 De Leverancier dient passende maatregelen te nemen om schade aan het milieu te voorkomen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

 1. Planning en Tijdschema’s

18.1 De Leverancier dient een gedetailleerd tijdschema op te stellen voor de uitvoering van de werkzaamheden en dit tijdig met de Koper/Opdrachtgever te delen.

18.2 Bij vertraging in de werkzaamheden zonder geldige reden heeft de Koper/Opdrachtgever recht op een contractuele boete van 1% van de totale waarde van de overeenkomst per dag, met een maximum van 20% van de totale waarde van de overeenkomst.

 1. Aansprakelijkheid en Verzekeringen

19.1 De Leverancier is volledig aansprakelijk voor alle schade aan eigendommen van de Koper/Opdrachtgever of derden die ontstaat door of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

19.2 De Leverancier is verplicht een adequate aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die voldoende dekking biedt voor eventuele schadeclaims.

 1. Inspectie en Acceptatie van Werkzaamheden

20.1 De Koper/Opdrachtgever heeft het recht om tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden inspecties uit te voeren om te controleren of deze conform de overeenkomst worden uitgevoerd.

20.2 De werkzaamheden worden pas geacht te zijn geaccepteerd na schriftelijke bevestiging door de Koper/Opdrachtgever, na een grondige inspectie en goedkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden.

 1. Opzegging en Beëindiging van Onderhoudsovereenkomsten

21.1 De Koper/Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Leverancier herhaaldelijk tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen of indien ernstige gebreken in de werkzaamheden worden geconstateerd.

21.2 Bij beëindiging van de overeenkomst is de Leverancier verplicht om alle lopende werkzaamheden onmiddellijk te staken en de werkplek in goede staat achter te laten.

 1. Vergoeding van Extra Kosten

22.1 Eventuele extra kosten die ontstaan door nalatigheid of fouten van de Leverancier worden volledig vergoed door de Leverancier.

 1. Rechten van Koper/Opdrachtgever bij Gebrek aan Naleving

23.1 Indien de Leverancier zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de Koper/Opdrachtgever het recht de nodige correctieve maatregelen te nemen op kosten van de Leverancier, inclusief het inschakelen van derden om de werkzaamheden te voltooien.

 1. Veiligheidsvoorschriften voor Werknemers van de Leverancier

24.1 De Leverancier dient ervoor te zorgen dat alle werknemers die werkzaamheden uitvoeren op de locatie van de Koper/Opdrachtgever volledig op de hoogte zijn van en voldoen aan alle relevante veiligheidsvoorschriften en -procedures.

24.2 De Leverancier is verantwoordelijk voor het voorzien van alle noodzakelijke veiligheidsuitrusting en het naleven van veiligheidsnormen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

24.3 Indien werknemers van de Leverancier zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houden, heeft de Koper/Opdrachtgever het recht deze werknemers de toegang tot de locatie te ontzeggen en eventuele vertragingen of extra kosten te verhalen op de Leverancier.

 1. Specifieke Voorwaarden voor Dienstverleners

25.1 De Dienstverlener dient de overeengekomen diensten naar beste vermogen, vakbekwaam en conform de professionele standaard uit te voeren.

25.2 De Dienstverlener dient tijdig te rapporteren over de voortgang van de werkzaamheden en eventuele problemen direct te melden bij de Koper/Opdrachtgever.

25.3 De Dienstverlener dient alle nodige maatregelen te nemen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, ook bij afwezigheid of uitval van personeel.

 1. Resultaats- en Inspanningsverplichtingen

26.1 Indien de overeenkomst een resultaatsverplichting inhoudt, is de Dienstverlener verplicht het overeengekomen resultaat te bereiken.

26.2 Indien de overeenkomst een inspanningsverplichting inhoudt, dient de Dienstverlener de overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen uit te voeren.